Artykuły i książki

Artykuły i książki

energia odnawialna – ogólnie

 • Bartoszewicz-Burczy H. (2002) Ekonomika wykorzystania energii źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej. Energetyka 7: 458-463.
 • Blok K. (2006) Renewable energy policies in the European Union. Energy Policy 34(3): 251–255.
 • Choromański P. (2009) Budownictwo a odnawialne źródła energii. Materiały Budowlane 1: 64-66
 • Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. [dok. elektr.] Europejskie Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa http://www.windenergy.pl/ekonom.htm [dostęp 2009.05.30]
 • Energia odnawialna w Polsce i w Niemczech: materiały z konferencji. (2003) Zesz. Nauk. Cieplne Maszyny Przepływowe Politechnika Łódzka 123: 3-135; 124: 4-115
 • Gutowski J. (2002) Energia odnawialna - stan obecny w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią 50(5-6): 11-16.
 • Gutowski J. (2002) Energia odnawialna w Polsce. Wiadomości Statystyczne 7: 72-85.
 • Harmelink M., et al. (2006) Analysing the effectiveness of renewable energy supporting policies in the european union. Energy Policy 34(3): 343-351.
 • Hadryjańska B. (2006) Potencjał i wykorzystanie źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej w procesie gospodarowania. Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 10: 161-177.
 • Junginger M. , et al. (2004). Renewable electricity in the Netherlands. Energy Policy 32(9): 1053–1073.
 • Kaygusuz K. (2002). Renewable Energy Sources: The Key to a Better Future. Energy Sources 24(8): 787–799.
 • Mikuła J. (2008) Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013. Czysta Energia 12: 16-17.
 • Mirowski T. (2006) Odnawialne źródła energii do wykorzystania energii elektrycznej. Polityka Energetyczna 9(Z. spec.): 5-36.
 • Ney R. (2004) Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej jako czynnika zrównoważonego rozwoju energetyki. Polityka Energetyczna 7(1): 5-36.
 • Norwisz J., Musielak T., Boryczko B. (2006) Odnawialne źródła energii - polskie definicje i standardy. Rynek Energii 1: 10-20.
 • Norwisz J.J., Panek A.D. (2002) Poland's renewable policy : constrains, costs and limitations. W: ECOS 2002. Proc. of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Berlin July 3–5, 2002. Vol. 2 Ed. by George Tsatsaronis [et al.] Berlin Technische Universität. Institute for Energy Engineering s. 1280–1285.
 • Paska J., Sałek M., Surma T. (2009) Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland. Renewable & Sustainable Energy Reviews 13(1): 142-154. Academic Search Complete, EBSCOhost [dostęp 2009.04.30]
 • Pieńkowski C.A. (2009) Rolnictwo energetyczne jako innowacyjne źródło energii odnawialnej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 9: 7-8.
 • Rytko J. (2002) Energia ze źródeł odnawialnych w kontekście przepisów o korzystaniu ze środowiska. Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 3: 2-13.
 • Schaffer H. (2006) Energia odnawialna szansą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inzynieria Środowiska 27: 183-189.
 • Stryjecki M. (2009) Produkcja energii z OZE jako inwestycja celu publicznego. Czysta Energia 1: 12-13.
 • Szendera K., Szendera W. (2003) Energia odnawialna – zjawisko niepokojące. Problemy Ekologii 2: 80-82.
 • Vries B. J. de , et al. (2007). Renewable energy sources: Their global potential for the first-half of the 21st century at a global level: An integrated approach. Energy Policy 35(4): 2590- 2610.
 • Wiśniewski G. (2009) Nowa polityka energetyczna Polski do 2030 r.- rozbudowa infrastruktury energetycznej i promocja odnawialnych źródeł energii. W: Regionalne seminarium i warsztaty "Scenariusze rozwoju infrastruktury energetycznej województwa Pomorskiego" Projekt UE SUSPLAN – studium przypadku dla Europy Północno Wschodniej, Gdańsk 9.03.2009 [dok. elektr.] http://www.ieo.pl/projekty/susplan/Wisniewski%20i%20Kamienski_PEP2-2030.pdf [dostęp 2009.04.30]
 • Wiśniewski G. (2009) Wizja rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2050 r. W: Regionalne seminarium i warsztaty "Scenariusze rozwoju infrastruktury energetycznej województwa Pomorskiego" Projekt UE SUSPLAN – studium przypadku dla Europy Północno Wschodniej, Gdańsk 9.03.2009 [dok. elektr.] http://www.ieo.pl/projekty/susplan/Wisniewski%20i%20Kamienski_PEP2-2030.pdf [dostęp 2009.04.30]
 • Wohlgemuth,N., Wojtkowska-Lodej G. (2003) Policies for the promotion of renewable energy in Poland. Applied Energy 76(1-3): 111. Academic Search Complete, EBSCOhost [dostęp 2009.04.30]

biomasa

 • Balat & G. Ayar (2005). Biomass Energy in the World, Use of Biomass and Potential Trends. Energy Sources 27(10): 931–940.
 • Burczyk H., Kowalska M. (2009) Produkcja biomasy na cele energetyczne w warunkach Wielkopolski. Czysta Energia 9: 54-57.
 • Gaj H. (2008) Wybrane aspekty systemowej efektywności wykorzystania biomasy - współspalanie. Czysta Energia 12: 26-27.
 • Gondek A. (2001) Wykorzystanie biomasy jako paliwa w energetyce. Czasopismo Techniczne 5: 71-76.
 • Janczar K. (2009) Biogazownia rolnicza - inwestycja chroniąca klimat. Czysta Energia 1: 25-27.
 • Janicka A., Janicki M. (2010) Zmienność potencjału energetycznego słomy w latach 1998-2009. Ekopartner 5:(223): 11-13. Dodatek tematyczny: Energia odnawialna - fakty i mity '2010.
 • Jesionek J., Soliński I. (2004) Biomasa—ekologiczne i odnawialne paliwo XXI wieku. Polityka Energetyczna 7(1): 37-120.
 • Kisiel R., et al. (2001) Wykorzystanie biomasy wierzb krzewiastych do wytwarzania energii cieplnej. Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 65–72.
 • Latva-Somppi J., Szerszeń R. (2005) Energia odnawialna - biomasa zamiast węgla. Czysta Energia 11: 38-39.
 • Ludwik-Pardała M., Rogut A., Rogut J. (2008) Termiczna a biologiczna konwersja biomasy. Czysta Energia 12: 34-37.
 • Mirowski T., Szurlej A., Wielgosz G. (2005) Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Polityka Energetyczna 8(2): 55–75.
 • Nowak W. (2004) Technologie energetyczne spalania biomasy z możliwością utylizacji odpadów komunalnych. Czysta Energia 5: 30-31.
 • Pieńkowski C.A. (2007) Biomasa jako źródło energii odnawialnej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12: 9-11.
 • Sokhansanj S., Turhollow A., Cushman J., et al. (2002) Engineering aspects of collecting corn stover for bioenergy. Biomass and Bioenergy 23: 347–355.
 • Szczukowski S., et al. (2001) Biomasa wierzb krzewiastych z plantacji polowych źródłem ekologicznego paliwa i surowców. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478: 342-350
 • Wach E., Bastian M. (2009) Europejski i polski rynek pelet w 2008 r. Czysta Energia 11: 40-41.

top

energia słoneczna

 • Gryciuk M., Kwasiborski M., Więcka A. (2009) Wizja rozwoju energetyki słonecznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r. Wykorzystanie i rola energii promieniowania słonecznego w bilansie energetycznym kraju. Polski Instalator 12: 28-31.
 • Jankowska K. (2008) Fotowoltaika w Polsce a w Niemczech. Czysta Energia 12: 28-29.
 • Joniec W. (2009) Kolektory słoneczne. Rynek Instalacyjny 4: 38-47.
 • Klugmann-Radziemska E. (2009) Fotowoltaika - sposób na bezpieczeństwo energetyczne. Czysta Energia 5: 34-36.
 • Kosieradzki J. (2010) Kolektory słoneczne. Jakość i zastosowanie. Rynek Instalacyjny 5: 67-68.
 • Kusto Z. (2000) Bilans energetyczny i analiza ekonomiczna instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Zesz. Nauk. Politechniki Gdańskiej, Elektryka 87: 53-62
 • Kwiecień D., Kowalski P. (2009) Systemy klimatyzacyjne z kolektorami słonecznymi. Polski Instalator 1: 46-49.
 • Magiera J., Durych A. (2000) Energia słoneczna i praktyczne aspekty jej wykorzystania. Czasopismo Techniczne 3: 127-147.
 • Pietruszko S.M. (2009) Światowy rynek fotowoltaiki. Czysta Energia 7/8: 22-25.
 • Rabiej S. (2009) Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach infrastruktury komunalnej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 5: 21-24.
 • Skoczek A. (2002) Możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce na tle programu rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech — Possibilities of photovoltiac development in Poland against a background of renewable energy development program in Germany. W: XVI Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski. Zakopane, 6–9 października 2002 r. Kraków : IGSMiE PAN Sympozja i Konferencje 57: 437-449.
 • Więcka A., Kwasiborski M. (2009) Produkcja kolektorów słonecznych w Polsce. Polski Instalator 10: 34-35.

energia wiatrowa

 • Barzyk G. (2009) Energetyka wiatrowa w świetle projektu zmian Prawa energetycznego. Czysta Energia 2: 10-11.
 • Denisiuk W., Piechocki J. 2005: Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Wyd. UWM Olsztyn, s. 132.
 • Figórski A., Filipowicz M. (2004) Ekologiczne systemy energetyczne małej skali: wiatr. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego 9: 6–9.
 • Gutowski B., Bartmański M. (2009) Możliwości rozwoju energetyki morskiej na Bałtyku. Czysta Energia Dodatek regionalny 1:14-16.
 • Joselin, et al. (2007). A review of wind energy technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 11(6): 1117–1145.
 • Kłos M., Paska, J. (2008) Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii. Przegląd Elektrotechniczny 84(2): 58-62.
 • Lubińska M. (2008) Bariery dla rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Czysta Energia 10: 16-17.
 • Majchrzak H. (2009) Stan rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Czysta Energia 10: 9.
 • Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L. (2002) Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. [dok. elektr.] John Wiley & Sons Ltd., New York 582 pgs. Questia Media America http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d ocId=114026754 [dostęp 2009.04.04]
 • Paska J., Sałek M., Surma T. (2005) Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii. Wykład drugi. Elektrownie wiatrowe. [dok. elektr.] Energetyka 3 http://cire.pl/pliki/2/wyklad2.pdf [dostęp 2009.05.05]
 • Pesta R. (2009) Budowa farmy wiatrowej w aktualnych realiach. Czysta Energia 2: 32-33.
 • Soliński I., Soliński B. (2004) Energetyka wiatrowa w Polsce. Polityka Energetyczna 7(1): 121-162.
 • Tryjanowski P. (2009) Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Czysta Energia 2: 20-22.
 • Widerski T., Kurałowicz Z. (2005) Elektrownie wiatrowe - budowa i rozwiązania techniczne. Inżynieria Morska i Geotechnika 3: 150-157.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K. (2010) Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Czysta Energia 4: 24-28.
 • Wójcik P. (2009) Gdzie jesteśmy z energetyką wiatrową. Środowisko 9: 1214.
 • Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. (2009) Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych - głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12: 20-21
 • Yu, et al. (2006). Wind Energy Simulation Toolkit (WEST): A Wind Mapping System for Use by the WindEnergy Industry. Wind Engineering 30(1): 15–33.

top

energia z odpadów

 • Escobar R.F., Juarez D., Siqueiros J., Irles C., Hernandez J.A. (2008) On-line COP estimation for waste energy recovery heat transformer by water purification process. Desalination 222(1-3): 666-672.
 • Garris L.B. (2008). 11 Surprising Ways that Your Building Wastes Energy. Buildings 102(2): 48-52. [dostęp 20009.04.29] from ProQuest Education Journals database. (Document ID: 1431037001).
 • Janczur K. (2009) Biogazownia rolnicza – inwestycja chroniąca klimat. Czysta Energia 1: 25-27.
 • Kamrat W. (2005) Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne źródła energii. Rynek Energii 2: 2-8.
 • Karcz H., Kozakiewicz A. (2005) Energia z odpadów o podwyższonym zagrożeniu. Czysta Energia 5: 22-23.
 • Przywarska R. (2009) Odpady komunalne źródłem energii odnawialnej. Recykling 7/8: 16-17.
 • Sarna M., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. (2003) Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. — Alternative fuel from wastes for cement plant – experiences of Lafarge Cement Poland Co. W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : Koszalin – Ustronie Morskie. Zesz. Nauk. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Seria: Inżynieria Środowiska 21: 309–316.
 • Stępniak S. (2004) Energia z odpadów. Ekoprofit 2: 72-78.
 • To Throw Farther, Waste Energy. (2004). Science 306(5693): 42-43. [dostęp 2009.04.29] from ProQuest Education Journals database. (Document ID: 714991931).

geotermia

 • Balat M., Balat H., & Faiz U. (2009) Utilization of Geothermal Energy for Sustainable Global Development. Energy Sources Part B: Economics, Planning & Policy 4(3): 295-309.
 • Batchelor T. (2005) Geothermal energy: a major renewable energy resource. Civil Engineering (0965089X) 158(6):40-44.
 • Blankinship S. (2008) Geothermal Resource Growth. Power Engineering 112(11): 36-38.
 • Bujakowski W. (1999) Projekty geotermalne w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych 4/5: 121-141.
 • Demirbas A. H. (2008) Global Geothermal Energy Scenario by 2040. Energy Sources Part A: Recovery, Utilization & Environmental Effects 30(20): 1890-1895.
 • Gallup D.L. (2009) Production engineering in geothermal technology: A review. Geothermics 38(3): 326-334.
 • Górecki, W., Kozdra, T., Kuźniak, T., Myśko, A., & Strzetelski, W. (2003) Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilization. Applied Energy 74(1/2): 53.
 • Hammons T. J. (2004) Geothermal Power Generation Worldwide: Global Perspective, Technology, Field Experience, and Research and Development. Electric Power Components and Systems 32: 529–553.
 • Kępińska B. (2009) Energia geotermalna - stan i perspektywy wykorzystania na świecie i w Europie. Cz. II. Czysta Energia 10: 28-31.
 • Kępińska B. (2009) Energia geotermalna - stan i perspektywy wykorzystania na świecie i w Europie. Cz. I. Czysta Energia 9: 22-24.
 • Kępińska B. (2003) Current state and prospects of geothermal-energy implementation in Poland. Applied Energy 74(1/2): 43.
 • Ney R. (1999) Rola energii geotermalnej w rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych 4/5: 7-20.
 • Nowak W., Stachel A.A. (2011) Energia elektryczna ze źródeł geotermalnych. Czysta Energia 1: 28-30.
 • Nowak W., Stachel A.A. (2004) Ciepłownie geotermalne w Polsce – stan obecny i planowany. Czysta Energia 7/8: 24-26.
 • Phetteplace, G. (2007) Geothermal Heat Pumps. Journal of Energy Engineering 133(1): 32-38.
 • Sokołowski J. (2002) Energia geotermalna szansą polskiego rolnictwa. Technika Poszukiwań Geologicznych 4/5: 15-18.
 • Ślimak Cz., (2013) Szanse rozwoju energetyki geotermalnej - Geotermia Podhalańska przykładem. Czysta Energia 9: 48-50.

hydroenergia

 • Harries D. , et al. (2006). Hydro, tidal and wave energy in Australia. International Journal of Environmental Studies 63(6): 803–814.
 • Hartzell F. (2008) Who Owns the Tides? E - The Environmental Magazine 19(3): 20.
 • Jeffries E. (2008) Ocean Motion Power. World Watch 21(4): 22-27.
 • Jones A.T., Westwood A. (2005). Power from the oceans. The Futurist 39(1): 37-41.
 • Jouanne von A. (2006) Harvesting the Waves. Mechanical Engineering 128(12): 24-27.
 • Mokrzycki E, Szurlej A., Skoczek A. (2004) Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznej. Polityka Energetyczna 7: 463-481. (Materiały z XVIII konferencji "Racjonalne użytkowanie paliw i energii", Kraków)
 • Sawicki S., Szurlej A. (2005) Energetyka wodna w Polsce i na świecie : nowe źródło zielonej energii w Małopolsce. Nafta & Gaz Biznes 4/5: 96–99.
 • Steller J. (2003) Problemy rozwoju energetyki wodnej. Archiwum Energetyki 3/4: 35-69.
 • Szczerkowska-Majchrzak E., Grzybkowska M. (2008) Piętrzenia rzek i energia wodna: za i przeciw. Kosmos 57(3-4): 295-303.
 • Szurlej, A. (2007) Znaczenie energetyki wodnej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski, UE i świata. // Wszechświat// 108(4/6) 129-131

top


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License