Biomasa
napis-biomasa.jpg biomasa.jpg

- czym jest i do czego może być wykorzystana?

Ocenia się, że 91% "zielonej energii" pochodzi z biomasy drzewnej…
Spalanie biomasy stanowi 11% światowego Zużycia Energii Pierwotnej (ZEP).
Biopaliwa mają do 2020 roku zaspokajać 10% potrzeb sektora transportowego.

Biomasa – odnawialne źródło energii.

"Jednym z najczęściej wykorzystywanym do celów grzewczych źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Są to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Ogólnie biomasa to resztki z produkcji rolnej, leśnej oraz odpady przemysłowe i komunalne.

Biomasa_pellets.jpg

Jednak nie tylko odpady stanowią źródło biomasy. Rozwija się produkcja tzw. roślin energetycznych, które również zaliczane są do biomasy.

Rodzaje biomasy
O tym, że biomasa zaliczana jest do grupy odnawialnych źródeł energii decyduje głównie fakt, że jest ona dostępna, co jakiś czas w powtarzających się okresach.

Biomasa występuje w formie stałej, płynnej lub gazowej.

biomasa3.jpg

Do grupy biomasy w postaci stałej zalicza się drewno i odpady pochodzące z jego przeróbki (np. wióry, trociny,zrębki, kora), rośliny energetyczne (np. wierzba, topola), pozostałości z produkcji rolniczej (np. słoma) oraz plony z tej produkcji (np. zboża),
a także niektóre organiczne odpady komunalne i przemysłowe. Mogą one być stosowane do ogrzewania, jednak bardziej efektywne ich wykorzystanie wymaga odpowiedniej obróbki.
W zależności od zastosowanej technologii, produkuje się brykiety lub pelet. Do spalania biomasy najlepiej nadają się specjalne kotły, których konstrukcja gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości tego paliwa oraz wygodę obsługi.

Kaloryczność biomasy wynosi od ok. 14 do 19 MJ/kg." więcej...

Źródło: Chrapka R., Biomasa – odnawialne źródło energii. [dostęp 2009.03.30]

Energetyczne wykorzystanie biomasy

Bioenergia jest energią wytworzoną z biopaliw. Jej produkcja obejmuje szereg zagadnień rozpoczynając od pozyskania surowca (biomasy) po przetworzenie biomasy na biopaliwo, a następnie wykorzystanie biopaliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Wymagany udział biomasy w ogólnym bilansie nośników energetycznych, podobnie jak i ilość wytwarzanego ciepła i energii elektrycznej z biomasy, określane są na międzynarodowym poziomie. Cele wzrostu produkcji energii z biopaliw poprzedzone są wieloletnimi analizami dostępności biomasy, ekonomiki wykorzystania oraz korzyści i zagrożeń jakie wiążą się z energetycznym wykorzystaniem biomasy. Wypełnienie narodowych zobowiązań ilościowej produkcji energii elektrycznej lub ciepła z biomasy prowadzi do rozkwitu międzynarodowego handlu biopaliwami. Aby usprawnić handel trwają prace standaryzacyjne w 335 Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacyjnego ds. biopaliw stałych nad sklasyfikowaniem i badaniem właściwości biopaliw. W prace normalizacyjne zaangażowane są krajowe komitety techniczne państw Unii Europejskiej. więcej...

Źródło: Energetyczne whttp://energia-odnawialna.wikidot.com/biomasaykorzystanie biomasy. [dostęp 2009.03.30]

Wierzba energetyczna

Od kilkunastu lat temat pozyskiwania energii pochodzących z odnawialnych źródeł, stał się bardzo głośny. Przyczyn zaciekawienia alternatywnymi metodami uzyskiwania biomasy, czyli masy organicznej wytwarzanej przez rośliny, przydatnej do wytwarzania energii cieplnej, jest wiele /spadek opłacalności tradycyjnych form produkcji rolniczej, restrukturyzacja polskiego rolnictwa, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zmiany w prawodawstwie związane z dostosowaniem prawa polskiego do prawa obowiązującego w UE, wsparcie finansowe dla inwestycji proekologicznych udzielane przez UE/. Zainteresowanie produkcją biopaliw wynika z możliwości odtwarzania źródeł surowcowych, ograniczenia emisji trujących substancji, wykorzystania ziem leżących odłogiem, ziem skażonych. Oprócz podłoża ekologicznego produkcja paliw z roślin jest uzasadniona także ekonomicznie – może być opłacalna, jak i społecznie, poprzez uaktywnienie gospodarcze terenów wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczenie bezrobocia. więcej...

Źródło: Rogowska A., Wierzba energetyczna. Porady Rolnicze


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. biomasy


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License