Dokumenty prawne
Postępująca degradacja środowiska naturalnego, kwaśne deszcze, dziura ozonowa to zagadnienia, z którymi stykamy się coraz częściej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest działalność człowieka, będąca z jednej strony efektem pożądanego rozwoju gospodarczego, z drugiej zaś szkodliwym "produktem" niespotykanego w ubiegłych stuleciach rozwoju nauki i technologii.

Aby temu przeciwdziałać, należy szukać coraz efektywniej rozwiązań jeśli nie powstrzymujących zagładę środowiska, to przynajmniej jej spowolnienie. Jednym z takich przykładów jest zdecydowany kierunek w energetyce, polegający na coraz pełniejszym wykorzystywaniu naturalnych źródeł do wytwarzania podstawowego czynnika warunkującego dalszy rozwój gospodarczy - energii. Jest to trend ogólnoświatowy, który nie może opierać się jedynie na dobrej woli prezentowanej przez poszczególne państwa, ale musi mieć swe odzwierciedlenie w uwarunkowaniach prawnych, do których miałyby się one stosować.

W Polsce za tworzenie i wdrożenie polityki energetycznej odpowiada Ministerstwo Gospodarki, które zajmuje się także zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i wspieranie rozwoju gospodarczego przy minimalizacji wpływu sektora energetycznego na środowisko. Ministerstwa odpowiada również za harmonizację regulacji prawnych w sferze gospodarczej z polityką Unii Europejskiej, w tym liberalizacja rynku energii, zróżnicowanie źródeł energii, tworzenie warunków rozwoju lokalnych rynków energetycznych, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. W chwili obecnej udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w UE wynosi jednynie ok. 6%. Przyjęte założenia przewidują, że do 2010 roku udział OZE w bilansie energetycznym UE wynosić będzie od 12% do 15%.

Z Ministerstwem Gospodarki ściśle współpracuje Urząd Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje i zatwierdza ceny energii kalkulowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wszystkie elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie wykorzystujące źródła odnawialne o mocy przekraczającej 1 MW muszą mieć koncesję Urzędu (dla paliw kopalnych granica ta wynosi 50 MW).

Kolejnym ministerstwem mającym ścisły związek ze stanem środowiska oraz działaniami proekologicznymi, w tym zasobami geotermicznymi w Polsce jest Ministerstwo Środowiska.

Także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma swój wpływ na rozwój energetyki odnawialnej poprzez działania zmierzające do restrukturyzacji rolnictwa w zakresie zmiany profilu produkcji rolnej - promowanie upraw roślin energetycznych na glebach ubogich lub skażonych czy też produkcji biopaliw czy wykorzystania biogazu.

Zasady wprowadzania odnawialnych źródeł energii są przedmiotem zainteresowania rządów nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim ustaleń globalnych, w tym także Unii Europejskiej. W dziale Dokumenty prawne przedstawione zostaną najważniejsze akty prawne przyjęte oraz obowiązujące w Polsce oraz we Wspólnocie Europejskiej, do przejrzenia których szczególnie zachęcam.

Oprac. M. Kamińska


ct_pixel.gif

Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License