Energia z odpadów
napis-odpady.jpg images.jpg

Energia uzyskiwana z odpadów jest nie tylko cennym źródłem energii odnawialnej, ale także niezwykle przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci. Metan, który się tam wytwarza może być paliwem dla generatorów do produkcji czystej energii. Coraz więcej firm jest zainteresowanych właśnie tym rozwiązaniem. Więcej informacji znajdziecie poniżej.

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako remedium na luki paliwowe

i rozwiązanie problemu utylizacji odpadów

"Narastające trudności na rynku węgla, niepewność dostaw oraz dynamika zmian cen nośników energii powodują uzasadnione obawy w sektorze ciepłowniczym. Polski rynek biomasy jest płytki, podatny na wstrząsy oraz w dalszym ciągu jest rynkiem w trakcie budowy. Wyzwaniem dla gospodarki polskiej jest ograniczenie uprawnień emisji CO2 oraz wdrażanie przez Komisję Europejską programu 3x20. Będąc w przeświadczeniu, ze „dobrze już było”, a teraz będzie trudniej, szukamy alternatywy energetycznej w energetyce jądrowej. Równocześnie dramatycznie narasta problem gospodarki odpadami, gdzie wieloletnie zaległości inwestycyjne spowodowały, że kraj nasz znajduje się - w zakresie przetwarzania odpadów - na końcu lisy państw UE." więcej...

Źródło: Różalski J. (2009) [dok. elektr.] Energetyczne wykorzystanie odpadów jako remedium na luki paliwowe i rozwiązanie problemu utylizacji odpadów. Nowa Energia - dodatek tematyczny Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych http://www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/wykorzystanie_odpadow.pdf [dostęp 2009.05.08]

Energy from Waste


"Fossil fuels are not in endless supply. Fact. Waste disposal is a global environmental problem. Fact. Energy from waste, as an alternative to fossil fuels, provides an important contribution towards the reduction in landfill disposal and global warming." więcej...

Źródło: Energy from Waste - ENER·G [dostęp 20009.04.30]

Gaz składowiskowy źródłem zielonej energii

"Najnowsze doświadczenie gospodarki odpadami w Polsce pokazują, iż składowiska odpadów mogą być wydajnym źródłem odnawialnej energii. Dobrym przykładem tego wciąż nowego kierunku w gospodarce odpadami jest międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” z Tychów.
1 marca br. spółka „MASTER” uruchomiła instalację odgazowania składowiska, która pozwala odzyskiwać gaz w nim powstający, a następnie przetwarzać go w agregacie kogeneracyjnym na odnawialną energię elektryczną oraz odnawialną energię cieplną, które później spółka dostarcza do sieci energetycznej Vattenfall oraz miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Jest to jednocześnie jeden z nielicznych w Polsce przykładów pełnego wykorzystania potencjału energetycznego biogazu, polegającego na całkowitym zagospodarowaniu zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, wytworzonych w skojarzeniu. Szacuje się, iż rocznie wyprodukowanych zostanie ok. 2000 MWh zielonej energii elektrycznej i 7000 GJ/rok zielonej energii cieplnej.
Inwestycja objęła budowę 29 studni odgazowujących, stację przygotowania biogazu wraz z modułem ssąco-pompującycm, agregat kogeneracyjny, stację transformatorową 0,4/21kV o mocy 1MW. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana. Obsługują ją dwa komputery przemysłowe, co pozwala na zdalną kontrolę pracy instalacji przez Internet.

Źródło: Roszkowski A. (2007) Gaz składowiskowy źródłem zielonej energii. Czysta Energia nr 11 s. 36.

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce - uwarunkowania, plany, realizacja

"Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup odpadów wytwarzanych w Polsce. Rozdzielenie trendu wzrastającej ilości wytwarzanych odpadów od wzrastającego przychodu narodowego i poziomu konsumpcji ciągle, jak na razie, pozostaje w sferze wiodących wyzwań zdefiniowanych przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO 2010). Strumień wytworzonych odpadów komunalnych, z wyraźną tendencją wzrostową, zarówno w ujęciu ich masy jak i wartości opałowej, sięga w skali roku 11 mln Mg/rok, a sposób ich zagospodarowania, w którym około 93% udziału w ujęciu wagowym ma najbardziej prymitywna i zagrażająca środowisku metoda, jaką jest składowanie odpadów, klasyfikuje Polskę na ostatnim miejscu wśród wszystkich państw członkowskich UE, co dalej wykazano. Zapisane w Traktacie Akcesyjnym oraz w prawie wspólnotowym i krajowych ustawach i rozporządzeniach zobowiązania oraz obowiązki związane z uporządkowaniem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi wyznaczają konkretne cele, skojarzone z konkretnymi datami ich osiągnięcia." więcej...

Źródło: Pająk T. (2008) [dok. elektr.] Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce - uwarunkowania, plany, realizacja. Nowa Energia http://www.energetyka.xtech.pl/articleItem.aspx?pg=2&pk=57 [dostęp 2009.04.29]

Możliwości zagospodarowania gazu składowiskowego

"Od 10 lat notuje się systematyczny przyrost instalacji do pozyskiwania i energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Wynika ono zarówno z wprowadzonych uregulowań prawnych dotyczących składowisk odpadów, jak i z rozwoju energetyki opartej na paliwach niekonwencjonalnych.
Pierwsze wdrożone systemy zagospodarowania biogazu na składowiskach odpadów w Bydgoszczy oraz w Gdańsku zmniejszyły ich oddziaływanie na środowisko oraz stały się dodatkowym źródłem dochodów właścicieli składowisk, zarówno poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, jak i przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Wymierne korzyści ekonomiczne, uzyskane na tych pionierskich instalacjach, spowodowały zwiększenie zainteresowania decydentów pozyskiwaniem i zagospodarowaniem biogazu składowiskowego." (…)

Metody zagospodarowania biogazu
"Sposób zagospodarowania biogazu zależy przede wszystkim od dwóch czynników: od jego składu ilościowo-jakościowego (rys. 1) oraz od odpowiedniej infrastruktury wokół składowisk. Poprzez infrastrukturę należy tu rozumieć istnienie zarówno lokalnych odbiorców ciepła, np. na potrzeby własne składowiska czy szklarnie, jak i istnienie sieci gazowej, do której można dostarczać wcześniej uzdatniony biogaz. W Polsce biogaz wykorzystuje się głównie do produkcji energii elektrycznej, a wynika to z braku odbiorców ciepła bądź nieopłacalności budowy systemu zagospodarowania ciepła na potrzeby własne składowisk, które w większości przypadków kwalifikują się już do zamknięcia."

Źródło: Czurejno M.(2005) Możliwości zagospodarowania gazu składowiskowego. Cz. I. Czysta Energia nr 5 s. 26.

Spalanie odpadów coraz bezpieczniejsze

"Odpady wytwarzane przez ponad 37 milionów ludzi w USA (2003r.) trafiają do 102 spalarni-elektrowni opartych na technologiach WTE (ang. Waste-To-Energy, tj. konwersja odpadów na energię).Udział odpadów spalanych w licznych instalacjach kotłowych zwiększył się z 9% w 1980 r. do 14% w 2002 r. (dla porównania, w analogicznym czasie ilość odpadów poddawanych recyklingowi wzrosła z 10% do 28%). W Stanach Zjednoczonych ze śmieci wytwarzanych rocznie w ilości blisko ćwierć miliarda ton spala się około 30 mln ton, uzyskując z nich moc elektryczną 2800 MW, która może zaspokoić potrzeby 2,5 mln gospodarstw domowych."
więcej...

Źródło: Olszowiec P., Spalanie odpadów coraz bezpieczniejsze. http://www.gigawat.net.pl/article/view/712
Data publikacji: 20.04.2006 18:52 Na podstawie E. Stengler „Where is waste-to-energy, and where is it going?”, Waste Management World. [dostęp 2009.04.30]


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii z odpadów


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License