EO na świecie

Przykłady wykorzystania źródeł energii odnawialnej na świecie

Prezentacja rozwiązań irlandzkich w energetyce odnawialnej.

"Irlandia jest jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej, który bardzo skutecznie wspiera rozwój energetyki odnawialnej. U podstaw dynamicznego rozwoju alternatywnych źródeł energii leży dobra strategia kraju,
w której odnawialne źródła energii (OZE) na stałe wpisano w plany zrównoważonego rozwoju kraju.
W Irlandii przestano patrzeć na nowe technologie w energetyce jedynie przez pryzmat kosztów, ale zwrócono uwagę na wielowymiarowe korzyści. Oprócz pozytywnego wpływu OZE na środowisko naturalne na zielonej wyspie, dostrzeżono ich korzystny wpływ na inne dziedziny życia, takie jak nauka i innowacja (w badania nad nowymi technologiami w energetyce angażuje się lokalne uniwersytety), rynek pracy (inwestycje w energetykę odnawialną są wieloletnim źródłem nowych miejsc pracy – szacunkowo do 2020 r. zostanie ich stworzonych 250 tys.), ekonomiczne (pozwalają uniezależnić się od importu drożejących paliw kopalnych)."

Źródło: Szymański B.(2008) Prezentacja rozwiązań irlandzkich w energetyce odnawialnej. Czysta Energia 12: 20

Wind energy - an energy source with a fantastic future!

"19,460 wind turbines with a total capacity of 22,247 MW were installed in Germany altogether by the end of 2007. 39.5 TWh of wind electricity were generated during this year. These are over 7 % of Germany’s electricity consumption.
German manufacturers of turbines and components hold a world market share of 37 % – earnings of about six billion euros in 2007 in exports. The sector currently employs more than 100,000 people." więcej...

Źródło: Wind energy in Germany - German Wind Energy Association (BWE)

Rozwój europejskiego rynku energetyki wiatrowej.

"Obecnie energetyka odnawialna, a tym samym energetyka wiatrowa odgrywają kluczową rolę w polityce Unii Europejskiej. Przestawienie się na zieloną energię pomoże Europie zdywersyfikować źródła pozyskiwania energii i uniezależnić się od importu nośników energii z wrażliwych politycznie regionów świata.
Stan obecny
W ciągu ostatnich kilkunastu lat energetyka wiatrowa stała się jednym z najbardziej konkurencyjnych sposobów pozyskania elektryczności. Koszty instalacji turbin wiatrowych znacznie zmalały, a tym samym – cena energii produkowanej z tego źródła.
W Unii Europejskiej w latach 2000 – 2007 od energetyki wiatrowej częściej inwestowano jednie w nowe instalacje gazowe. Obecnie jej udział na europejskim rynku wynosi ponad 3% (98 TWh), a zakłada się, że wzrośnie on nawet do 25% w roku 2030.
Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w roku 2007 w Europie osiągnęła poziom ponad 56 GW (ponad 8 GW zainstalowano w 2007 roku), co plasuje stary kontynent na pozycji lidera. Jednak coraz większe moce stawia się także w Ameryce Północnej (5,5 GW w 2007) i Azji (ponad 5 GW w 2007).
43_elektrownie__art_rys1.jpg
Rys. 1. Udział zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej wg regionów świata
Obecni europejscy liderzy w energetyce wiatrowej: Hiszpania, Dania, Niemcy są gonieni przez tzw. drugą falę krajów inwestujących w energię pozyskiwaną z wiatru. Należą do nich przede wszystkim: Francja, Holandia, Wielka Brytania, Portugalia. To tam jest przewidywane największe tempo wzrostu zainstalowanych mocy. Przewiduje się, że w 2010 w Europie będzie 80 GW zainstalowanej energii wiatrowej." więcej...

Źródło: Rogulski P. (2008) Rozwój europejskiego rynku energetyki wiatrowej. Nowa Energia 3 [dok. elektr.] http://energetyka-wiatrowa.raport.xtech.pl/artykul.aspx?id=elektrownie_wiatrowe_artykul2 [dostęp 2009.04.28]

Sweden has the highest proportion of renewable energy in the EU.

"Sweden has the highest proportion of renewable energy in the EU, 43.3 %. Electricity generation contributes most to the proportion of renewable energy in Sweden.
The next largest contributor is the industrial sector. This is followed by district heating generation and the residential sector. The use of renewable energy in the transport sector accounts for only one percentage point of the proportion of the total use of renewable energy, according to the Swedish Energy Agency’s yearly follow up of the Swedish energy policy objectives." więcej...

Źródło: Sweden has the highest proportion of renewable energy in the EU. Swedish Energy Agency [dostęp 2009.05.08]

Mała hydroenergetyka w perspektywicznej strukturze energii Unii Europejskiej

"Wytyczony na rok 2020 ambitny cel zakłada redukcję o 20% (w porównaniu z r. 1990) emisji gazów cieplarnianych (GHG), mniejszenie o 20% (w odniesieniu do wariantu „status quo") zużycia energii pierwotnej i osiągnięcie udziału 20% odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii pierwotnej. Cele te, obowiązujące dla całej Wspólnoty, są różnicowane dla poszczególnych krajów z uwzględnieniem ich specyficznych cech infrastrukturalnych, możliwości zasobowych i dotychczasowych osiągnięć. Będący istotnym elementem „Polityki energetycznej" plan działania („Mapa drogowa") identyfikuje małą hydroenergetykę (małe elektrownie wodne - m.e.w.) jako ważny czynnik „energy mix" - struktury źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym." więcej...

Źródło: Malko J. (2009)[dok. elektr.] Mała hydroenergetyka w perspektywicznej strukturze energii Unii Europejskiej. Energetyka nr 2 http://www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/mala_hydroenerg.pdf [dostęp 2009.05.08]

Energetyka wiatrowa w Kanadzie

"Według danych Canadian Wind Energy Association kanadyjski potencjał w zakresie energetyki wiatrowej przekracza 327 megawatów (dodatkowe informacje są na stronie internetowej Stowarzyszenia w sekcji Canadian Wind Farms). Kanada nie ma jeszcze opracowanej mapy krajowych zasobów wiatru, co pozwoliłoby na precyzne określenie potencjału tkwiącego w energii wiatrowej. Uważa się, że zasoby te są jednak bardzo znaczne. Szacuje się, że tylko Północny Quebec (region Nunavik) ma dosyć zasobów wiatru, aby zaspokoić 40% kanadyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną." więcej...

Źródło: Energetyka wiatrowa w Kanadzie. (2009) Oprac. Redakcja agroenergetyka.pl http://www.windpower.com.pl/index.php?a=article&id=4 [dostęp 2009.05.09]


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii odnawialnej


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License