EO w Polsce

Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020

mozliwosci.jpg

Udział poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii w bilansie OZE (energia końcowa) w roku 2006 oraz 2020.

"Wydaje się zatem, że przy nowym podejściu UE do ustalania celów ilościowych energetyki odnawialnej w odniesieniu do energii końcowej i wyższych cen na biopaliwa w bogatszych krajach UE, czynnik salda i wielkości bilansu eksportu/importu biopaliw w 2020 r. będzie odgrywał dużą rolę w wypełnieniu celów ilościowych przez kaŜdy z krajów członkowskich UE. Powinien być on także uwzględniany przy konstrukcji i określania skali krajowego systemu wsparcia dla poszczególnych nośników energii, w kontekście rynków i systemów wsparcia w innych krajach." więcej...

Źródło: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020 pod kier. G. Wiśniewskiego. Instytut Energetyki Odnawialnej 2007 Warszawa

Alternatywne źródła energii w Polsce

OZE A KRAJOWE ZUŻYCIE ENERGII
"W 2004 roku udział energii wytworzonej z OZE w całkowitym zużyciu energii w Polsce wynosił 4,71% (4,315 mln tys. ton oleju ekwiwalentnego), z tego zużycie biomasy stanowiło ponad 94% (4 062 tys. ton). Ponadto zużyto 179 tys. ton energii wytworzonej z wody, 12 tys. ton z wiatru i 8 tys. ton energii geotermalnej." więcej...

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bateria_sloneczna_-_archiwum.jpg

"Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii ogółem w Polsce szacowany jest na około 1750 petadżuli na rok (PJ = 1 x 1015J), z tego poszczególne źródła energii wynoszą: biomasa – 755 PJ/r (43,1% potencjału OZE); woda – 49 PJ/r (2,8%); geotermia − 220 PJ/r (12,6%); wiatr − 281 PJ/r (16,1%), promieniowanie słoneczne − 445 PJ/r (25,4%). Szacuje się, że w 2004 roku wykorzystano tylko około 10% tego potencjału (173 PJ/r), z czego 164 PJ stanowiło 21 proc. potencjału technicznego tej energii. Potencjał wód wykorzystany był w 16% (8 PJ), geotermii w 0,2% (0,5 PJ), wiatru w 0,08% (0,02 PJ), a promieniowania słonecznego tylko w 0,06% (0,03 PJ). Widać, że wykorzystywanie poszczególnych źródeł energii odnawialnej jest i będzie nierównomierne."
więcej...

Źródło: Gawlik L., Mokrzycki E., Ney R., Alternatywne źródła energii w Polsce. Nr 8-9/128, sierpień-wrzesień 2007 r.

Energia odnawialna, stan i perspektywy rozwoju w Polsce

"Po roku 1990 można zaobserwować znaczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
w Polsce. Rozwój energetyki odnawialnej następował bez wsparcia państwa, a jedynie w wyniku oddolnych inicjatyw drobnych inwestorów, wspomaganych przez nieliczne instytucje pozarządowe, a w późniejszym etapie także w wyniku pomocy samorządów. Przyczyn większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii można dopatrywać się również w wzroście cen paliw kopalnych. Wieloletnie dopłaty państwa do energii konwencjonalnej nie skłaniały do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Właściwego porównania kosztów energii z paliw kopalnych i ze źródeł odnawialnych będzie można dokonać dopiero w chwili gdy państwo przestanie subwencjonować wydobycie węgla kamiennego i inne tradycyjne surowce energetyczne.
W Polsce rozważa się zastosowanie następujących technologii odnawialnych źródeł energii:
- kotły na drewno,
- kotły na słomę,
- biogazownie rolnicze,
- biogazownie komunalne produkujące ciepło i energię elektryczną (surowiec w postaci osadu ściekowego),
- instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej lub współwytwarzania ciepła
i elektryczności,
- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej,
- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza,
- systemy fotowoltaiczne,
- elektrownie wiatrowe,
- małe elektrownie wodne,
- ciepłownie geotermalne." więcej...

Źródło: Energia odnawialna, stan i perspektywy rozwoju w Polsce. (Wszystkie informacje pochodzą z pracy dyplomowej właściciela witryny Created by GF)

Energia odnawialna

"Województwo podkarpackie posiada w zasadzie każdy rodzaj odnawialnych źródeł energii. Ich wykorzystanie nie jest na razie zadowalające, ale już wkrótce zacznie się to zmieniać. Najbardziej popularne w chwili obecnej wydaje się być wykorzystanie energii wody. Od wielu lat działa bowiem Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz wiele małych elektrowni wodnych. Coraz częściej także korzysta się energii wiatru, ale póki co w Podkarpackiem działa jedynie dwudziestomu elektowni wiatrowych. Najmniejsze to przydomowe "wiatraki" o mocy ok. 10 kW. Z kolei największe, w okolice Rymanowa, sprzedają energię do sieci elektrycznej i mają moc 160 kW każdy.
Jeśli zaś chodzi o energię słońca, warto zwrócić uwagę na kolektory słoneczne, za pomocą których ogrzewany jest szkolny basen w Jasienicy Rosielnej.
W zakresie geotermii istnieją teorie, które mówią, że w okolicach Rzeszowa zalegają bardzo bogate pokłady wód geotermalnych. Niektórzy szacują, że tylko rejon miasta kryje około 6 kilometrów sześciennych wody o temperaturze od 60 do 100 stopni Celcjusza. Takie zasoby energii mogą być użyte do ogrzewania domów i mieszkań oraz budowy aquaparków. " więcej...

Źródło: Surma D., Energia odnawialna. Wrota Podkarpackie 2005 (Informację udostępniono: 21.12.2005)

Finansowanie energetyki odnawialnej w dobie spowolnienia gospodarczego

"Kryzys finansowy oraz ogarniająca Europę recesja nie pozostają bez wpływu na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce. W czasach, kiedy prognozy ekonomiczne szybko tracą ważność, sytuacja zmienia się dynamicznie, a na rynku inwestycyjnym panuje dezorientacja, sukces OZE zależy w dużym stopniu od posiadania aktualnej, rzetelnej i dobrze ukierunkowanej informacji, w tym o dostępie do kapitału."

Źródło: Krawczyk A. (2009) Finansowanie energetyki odnawialnej w dobie spowolnienia gospodarczego. Czysta Energia 4: 18-20.


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii odnawialnej


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License